OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: DPS-II-230/0/20

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

„Dostawa oleju opałowego lekkiego grzewczego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży”

1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej”Rokitnik”

ul. Centura 2

17-230 Białowieża

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami

www.dps.bialowieza.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie oleju opałowego lekkiego grzewczego w ilości 50 000 litrów do kotłowni Domu Pomocy społecznej w Białowieży.

5. Termin wykonania zmówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia- 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium:

- najniższa cena oleju-100%

7. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”

ul. Centura 2 17-230 Białowieża

pokój nr 48 (sekretariat) do dnia 04.12.2020 do godz.11:00

8. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”

ul. Centura 2, 17-230 Białowieża

pok nr 39 w dniu 04.12.2020 o godz. 11:15

9. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Białowieża, dnia 06.11.2020r.

 

1. SIWS

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

6. Załącznik 5

Ogłoszenie 2020-08-04

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ROKITNIK” W BIAŁOWIEŻY UL. CENTURA 2, TEL. 85 6812424 SPRZEDA :

1. Samochód autobus VOLKSWAGEN LT 46 , nr rej. BHA N017, rok produkcji 2004, liczba miejsc: 20, przebieg: 72 416 km, klimatyzacja, webasto + opony zimowe z felgami – 6 szt. za cenę nie niższą niż: 60 000,00 zł + VAT.

Szczegóły: 

Podkategorie


Szablon_DPS szablon Joomla 2.5